VSSF förbundstävlingar HT 2020

Hej,

Svenska Simförbundet arbetar febrilt med hur genomförandet av SM/JSM samt Sum-Sim Riksfinal samt Sum-Sim Regionsfinal skall kunna ske enligt direktiv som regering/FHM har angivit idrottsrörelsen. Beslut om det förväntas komma inom 0-2 veckor.

I det beslutet kommer det att ingå hur Sum-Sim Regionfinal kommer att utformas och efter vad vi har förstått har varje region olika förutsättningar till att ev. genomföra tävlingarna i sina tävlingsarenor. VSSF vill därför ta höjd på att ev. genomföra Sum-Sim Regionfinal på 2 eller 3 tävlingsarenor utanför Göteborg. Det är ev. också bättre att sprida ut tävlingen på 2-3 arenor med tanke på social distansering och tillgång till slutna tävlingsarenor.

VSSF vill därför ställa frågan:

 • Kan ni som förening tänka er att genomföra Sum-Sim Regionfinal i ert närområde helgen 7-8/11?

 I nästa led har vi som distrikt uppdrag att undersöka VSSF:s förbundstävlingar, vi har skickat ut till våra medarrangörer ett arbetsunderlag om hur de ställer sig till att genomföra UGP (Kungsbacka & Stenungsund), DM/JDM (Skövde) och Höstsimiaden (Kungsbacka & Stenungsund), under rådande omständigheter. VSSF får in underlaget under nästa vecka, därefter fattar styrelsen beslut på om vi kan genomföra tävlingarna i befintliga tävlingsorter. Dock även här eftersöker vi någon mer tävlingsort för att sprida ut deltagarantalet, speciellt på UGP och Höstsimiaden.

Följdfrågorna blir följande:

 • Kan ni som förening tänka er att genomföra UGP i ert närområde helgen 10-11/10?
 • Kan ni som förening tänka er att genomföra Höstsimiaden i ert närområde helgen 28-29/11?

Till er hjälp i ställningstagandet ovan, har vi skrivit lite punkter nedan:

I ett led att se om ni kan genomföra tävlingarna i er simidrottsanläggning, vill vi att ni tänker på följande frågor:

 • Är det möjligt att vår simidrottsanläggning kan hålla stängt för allmänheten under ovanstående tävlingar?
 • Om badet kan hålla stängt – Hur många omklädningsrum och skåp finns det att tillgå till med tanke till social distansering?
 • Om badet kan hålla stängt – Vad är förutsättningarna för att stänga tillgången till badet för de andra näringsidkarna i anläggningen, om så behövs?
 • Om badet kan hålla stängt – Vilken ungefärlig arrangörskostnad får vi räkna med då, dvs. den vanliga eller högre?

För samtliga arrangemang gäller följande:

 • Bifogad riskanalys skall användas av er som medarrangör.
 • Vid en ev. begränsning av deltagare/starter samt höjda anläggningshyror kan en ekonomisk parameter i budgetbedömningen av tävlingen vara en ökad startavgift.
 • Deltagarna delas upp så att damer och herrar tävlar varannan dag.
 • Tränare/ledare begränsningar per antal deltagare, enligt inbjudan.
 • Grenprogrammet kan ev. begränsas.
 • Inga lagkapper kommer att genomföras.
 • Endast nästkommande heat får vistas på startbryggan.
 • Fasta starttider för respektive samt pauser införs efter simhallens förutsättningar av den lokala medarrangören.
 • Inga prisutdelningar och inmarscher får genomföras.
 • Ingen publik på tävlingarna.
 • Avspärrat för allmänheten, så att bara simmare/tränare/funktionärer finns inom tävlingsområdet.
 • Kan säker matservering ordnas så är det okej. Annars ska inbjudan tydligt tala om att deltagarna ska ha egen mat med sig.

Svar på ovanstående frågor vill VSSF ha tillhanda senast 9 september.

Med vänlig hälsning
VSSF Styrelse

VSSF information

Hej,

VSSF hoppas att ni har/haft en trevlig sommar och vill informera om följande inför HT -20:

Utbildningar - sista anmälningsdag
1) Dist. funk. - Borås - 23/8 - Anm. länk & info
1) SI 7-13 - Göteborg - 24/8 - Anm. länk & info
2) SIL 6 - Göteborg - 8/9 - Anm. länk & info 
3) SI 2-8 - Göteborg - 12/10 - Anm. länk & info
2) SIL 1 - Falkenberg - 24/11 - Anm. länk & info 

Distriktskalender 2021
VSSF håller på att förfina vårt underlag för Distriktskalender 2021 nu, detta efter att ha tagit del av SSF:s Säsongs- och tävlingskalender 2021-2024. I det arbetet vill vi att ni delger oss era tävlingssanktionsansökningar för 2021 enligt följande:
1) Simning inkl. Masters: Ansökan sker i Tempus Statistik senast 31/8, detta för att komma med i SSF:s tävlingskalender 2021 samt LEN:s och FINA:s kalendrarna (internationella tävlingar).
2) Konstsim, Simhopp, Vattenpolo och Öppet Vatten: Ansökan sker till VSSF:s kansli senast 31/8,  även om de skall gå via SSF ett senare datum.

Träningar, tävlingar, läger och möten
I skrivande dagsläge gäller fortfarande vårens Covid-19 restriktioner, både för simidrotten och simidrottsanläggningarna. 

SSF information (delar av)
10/8 - Digital informationsträff om Nelms metod
7/8 - Inbjudan till Grundkurs Simhopp (SSF utbildning)
7/8 - Tävlingsverksamheten under hösten
31/7 - Inbjudan till dubbla vattenpolo utbildningar (SSF utbildning)
8/7 - Inbjudan till SI 12-17 år (SSF utbildning) 
8/7 - Inbjudan till dubbla licenskurser i oktober (SSF utbildning)
6/7 - Arbeta för en jämnställd Simidrott
6/7 - Simidrottskonferens 2021
30/6 - Anmäl er förening till Swim of Hope
25/6 - Säsongs- och tävlingsplanering 2021-2024 fastställd (simning)

MVH VSSF

Svensk Simidrotts verksamhet under Corona

Hej,

Från och med den 14 juni ändrar Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer så att idrottstävlingar tillåts i alla åldrar.

Idrottsföreningar har dock även i fortsättningen en skyldighet att verka för minskad spridning av covid-19. Det innebär bland annat att arrangörer som planerar en tävling måste vidta lämpliga åtgärder för minskad smittspridning.

Svensk Simidrott har därför tagit fram följande dokument för hur simidrotten kan genomföra sin verksamhet i enlighet med myndigheternas förbud, föreskrifter och rekommendationer. Det är vår förhoppning att detta underlag ska ge en vägledning för distrikt och föreningar för att kunna bedriva verksamhet på ett ansvarsfullt sätt.

Läs mer här

MVH SSF via VSSF

SSF Årsmöte 2020

Hej,

Den 12 september kommer årets Simförbundsmöte att arrangeras digitalt. Kallelse, röstlängd, fullmakt och uppdaterad information om Simförbundsmötet 2020 hittar ni nu här. 

Varmt välkomna!
MVH SSF via VSSF

VSSF Årsmöte

Hej,

VSSF genomförde årsmötet 2020 digitalt den 8 juni via Microsoft Teams.

Årsmötet inleddes av Per Gustafson som hälsade alla välkomna och lämnade därefter över till mötets ordförarande Ingmar Lundström.

Föredragningslistan gicks igenom och från den kan vi notera följande:

* VSSF utmärkelser 2019 med utdelning DM/JDM (25m) 2020
   - Årets simidrottare: Erik Persson, Kungsbacka SS
   - Årets simidrottsledare: Presenteras i augusti via hemsidan och sociala medier
   - Årets förening: SK Elfsborg
   - KåPe:s minnesfond: Trine Forss, Skövde SS

* Verksamhetsberättelsen samt årsredovisningen godkändes och med revisionsberättelsen lades dessa till handlingarna.

* Val av förtroendeposter:
   - Ordförande (1 år): Per Gustafson
   - Ledamot (2 år): Anna-Karin Josefson
   - Ledamot (2 år): Lars Sandberg
   - Ledamot (2 år): Mats Sjöqvist
   - Ledamot (2 år): Åsa Laveno
   - Kvarstående ledamöter (1 år):
     Johan Widerberg, Karin Rahm, Lena Palmér och Pierre Johansson Hilbert

* Val av revisorer:
    - Extern revisor: Per Olsson
    - VSSF revisor: Christer Sunrydh
    - VSSF revisor suppleant: Börje Bengtsson

* Val av valberedning
    - Ordförande: Ingmar Lundström
    - Ledamot: Jonas Söderberg
    - Ledamot: Marlene Larsson
    - Ledamot: Ulrike Feldhusen

* Mötet avslutades med digitala blommor till mötesordföranden 

MVH VSSF

Forts uppdaterad utbildningskalender

Hej,

VSSF har uppdateratutbildningskalendern inför hösten, ni kan ta del av den här.

Vi kommer att efter sommaren att uppdatera kalendern enbart på vår utbildningssida (anm. länkar) samt i distriktskalendern.

Det vi har kvar att åtgärda är utbildningsplatser SIL 6, SI 2-8 och SI 7-13 samt lägga in några distriktsfunktionärsutbildningar.

Utbildningskommittén (UBK) vill informera:

 • Är någon föreningen intresserade att vi förlägger en Simidrottsledarutbildning (SIL – minst 12 deltagare) i en ort (två föreningar kan gå ihop), ber vi er att kontakta VSSF kansli i god tid. Detta då SIL:en kräver god framförhållning administrativt och webbutbildningsmässigt, innan den fysiska träffen.
 • Antagningskrav SIL: Deltagarna skall vara godkända på RF-SISU:s Grundutbildning för Tränare (GUT) samt ha en giltigt HLR intyg på max 12 månader, innan antagning kan ske till SIL:en. De skall även fylla 16 år det året de blir godkända.
 • I vissa lägen kan det vara kort tid mellan GUT:en och SIL:en, kontakta VSSF:s kansli för vägledning.

 

 • Vi vill även genomföra SI 2-8 (blivande minisim/simlärare) samt SI 7-13 (upp till Sum-Sim tränare) under hösten/vintern, vi vore tacksamma om ni kunde ge oss en fingervisning om ni vill utbilda några från er förening.
 • Antagningskrav SI: Deltagaren skall fylla 18 år det året de blir godkända samt ha godkänd SA eller SIL utbildning. Går utbildningar som vi har planerat dom i höst/vinter, kan ni anmäla de som är 17 år.

 MVH VSSF Utbildningskommitté

Uppdaterad utbildningskalender

Hej,

VSSF:s utbildningskommitté har uppdaterat utbildningskalendern inför hösten, se mer här: https://www.vssf.nu/page/Utbildning

Obs! vid anmälan till Trollhättan – var god dela upp era blivande instruktörer i varje kurs. Kurserna sker samtidigt, fast i olika utbildningslokaler och bassänger.

Kortfattat så har vi ändrat datum för SIL 4, SIL 5 samt SI 2-8.

Vi återkommer under augusti med vilka utbildningsplatser som gäller för SIL 1, SI 2-8  samt SI 7-13

Med vänlig hälsning
VSSF:s Utbildningskommitté