Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Handledning

Handledningen ska ses som ett stöd i arbetet med framtagning av och kontinuerligt arbete med Säsong- och tävlingsplanering (STP) inom distriktet tillsammans med föreningar.

Handledningen består av fem faser som finns beskrivna, i text och visuellt med hjälp av ett årshjul. Årshjulet visar på en möjlig struktur som distrikt eller förening kan arbeta utifrån för att på ett inkluderande sätt ta sig an en Säsongs- och tävlingsplanering.

Ett bra sätt att utveckla tävlingsverksamheten i distrikten är att bilda en STP distriktsgrupp som ansvarar för att utvärdera och utveckla distriktets tävlingar löpande, i samarbete med föreningarna. En STP distriktsgrupp kan bidra till att skapa en gemensam vision och strategi för tävlingarna, samt stödja och inspirera varandra i genomförandet.

Vägledande principer:

Allt arbete med att skapa en STP, både på distrikts- och föreningsnivå bör utgå från nedanstående principer.
• En simidrott för alla. Fler simmare, och flera ska vara kvar längre
• Jämbördig konkurrens & färdighetsnivå
- Anpassad tävlingsform
- Gynnande och utvecklande miljö
• Fokus på den individuell utvecklingen
- Tävling är ett verktyg för att utvärdera träningen
- Tävlingskalendern bör styras efter träningsprocessen.

Årsstruktur


Utforska

För att skapa en god och samstämmig förståelse av vad som skett och genomförts i distriktet tävlingsmässigt rekommenderas distrikt och föreningar att göra en kartläggning/genomlysning av föregående år följt av analyser utifrån de vägledande principer som Säsongs- och tävlingsplaneringen utgår ifrån.
I början av året kan respektive distrikt ta del av ett statistiskt underlag. Underlaget finns som en rapport som hämtas via Tempus Statistik och bör utgöra en del av kartläggningen.

Följande rekommenderas att genomföras under utforskafasen:
1. Skapa en arbetsgrupp i samverkan med föreningar och utvecklingskonsulent som tillsammans arbetar med det statistiska underlaget.
2. Ta del av det statistiska underlaget
3. Diskussion inom arbetsgruppen om underlagen är tillräckliga eller behöver kompletteras
4. Ta fram eventuella kompletteringar av faktaunderlag
Säkerställ att samtliga tävlingsnivåer och simidrotter (instegstävlingar, fortsättningstävlingar, tävlingar med fullt regelverk, masters, para, öppet vatten) ges utrymme i utforskafasen.

Exempel på frågeställningar:
• Hur ser underlag gällande antal simmare ut i olika åldersgrupper?
• Erbjuds samtliga tävlingsnivåer (instegstävlingar, fortsättningstävlingar samt fullt regelverk), åldersgrupper och ambitionsnivåer ett brett utbud av tävlingsgrenar?
• Är vissa grenar, distanser eller simsätt överrepresenterade sett över ett helt år?


Förändra och utveckla

För att på bästa sätt arbeta mot Säsongs- och tävlingsplaneringens vägledande principer förordas ständig utveckling och följsamhet med förändringar i förutsättningarna i distriktet.

Följande rekommenderas att genomföras under förändra och utveckla-fasen:
• Skapa distriktsträff för diskussion av underlaget som arbetsgruppen tagit fram samt gemensamma utvecklingsmöjligheter. Ta extra stor hänsyn till de tävlingsformer som introduceras eller prioriteras i och med denna STP som till exempel parallelltävlingar
• Identifiera redan existerande tävlingar som kan utvecklas och se över om det saknas någon tävlingsform utifrån de analyser som gjorts tidigare
• Delta på distriktsöverskridande träff för diskussion av underlag som Svensk Simidrott bjuder in till

Exempel på frågeställningar:
• Vad fungerar bra i distriktet och är det något som ska göras mer av?
• Vad behöver utvecklas (tävlingsformat, nya tävlingsarrangörer, bättre geografisk spridning av tävlingar?
• Hur når vi de uppsatta målen?
- Hur skapar vi jämbördig konkurrens?
- Hur får vi fler att börja tävla/fortsätta tävla?
- Hur skapar vi mer fokus på individuell utveckling?
• Vilka förändringar ser vi
• Vad kan förändras på längre sikt?
- Nästa år?


Planera

Föreningar och distrikt planerar tävlingar utifrån de analyser som gjorts i ovanstående faser. Flexibilitet och innovation i planeringen är positivt samtidigt som det är viktigt att se helheten över året. Säkerställ att samtliga tävlingsnivåer och simidrotter (instegstävlingar, fortsättningstävlingar, tävlingar med fullt regelverk, masters, para, öppet vatten) ges utrymme i planeringen.

Följande rekommenderas att genomföras under planera-fasen:
1. Föreningar och distrikt planerar tävlingar utifrån de analyser och utvecklingsmöjligheter som framkommit i tidigare faser
2. Distrikten rekommenderas att ta fram egna utvecklingshelger som kan nyttjas till utbildningsinsatser, distrikts- och planeringskonferenser med mera.
3. Respektive distrikt bör skapa mötesplats för fastställande av tävlingsplanering
4. Delta på avstämningsmöte som Svensk Simidrott bjuder in till mellan distrikten för att optimera tävlingsplaneringen

Sanktionera och registrera

För att kunna efterleva de beslut som tagits i förändra/utveckla-fasen samt det som har planerats för är tidig och tydlig dokumentation i samband med sanktionsansökan nödvändig.

Följande rekommenderas att genomföras under sanktionera och registrera-fasen:
• Sanktionera tävlingar med fullt regelverk samt registrera tävlingar med fortsättnings-, eller instegsregelverk i Tempus Statistik.
• Sammanställ statistik över vilka tävlingar som sanktioneras/registreras samt vilka som genomförs för innevarande år. Detta ligger sedan som grund för planeringen för kommande år.

För att bättre kunna följa och säkerställa den planering som distriktet gjort kan sanktionsprocessen utvecklas, till exempel genom informationsinhämtning i samband med sanktionsansökan.
Sanktioneringen sker förslagsvis i två steg:
1. en sanktionsansökan med dokumentation om tävlingens utformande (grenprogram, åldersklasser, tävlingsnivå, startavgifter, inkludering av parasimning etc.) skickas in av föreningar och distrikt via Tempus Statistik. Det finns möjlighet att bifoga filer på sanktionsansökningssidan i Tempus Statistik, dessa filer kan sedan personer med distriktsbehörighet ladda ner.
2. Sanktion i samband med beslutsmöte efter färdigställd planeringsfas.


Genomföra och utvärdera

För att Säsongs- och tävlingsplaneringen ska få största möjliga genomslag är distriktstävlingarna viktiga att prioritera, både för distrikten och föreningarna.

Följande rekommenderas att genomföras under genomföra och utvärdera-fasen:
1. Genomför distriktstävlingar, inklusive parallelltävlingar
2. Utvärdera distriktstävlingar, inklusive parallelltävlingar
3. Uppmana arrangörer att utvärdera samtliga tävlingsarrangemang, oavsett tävlingsnivå
4. Sammanställ utvärderingarna av distriktsarrangemangen inför nästkommande årsarbete med STP

För att underlätta genomförandet av tävlingsplaneringen kan följande betänkas:
• Arbeta för att föreningar medverkar på distriktsarrangemang i första hand och inbjudningstävlingar i andra hand.
• Skapa riktlinjer för att deltagande klubbar bistår arrangören med funktionärer, speciellt vid distriktsarrangemang.
• Möjliggöra för att lagkapper läggs tidigt i grenordning då många simmare kanske endast simmar lagkapper.
• Uppmuntra att föreningar i större utsträckning arrangerar fortsättningstävlingar som inbjudningstävlingar i form av snabba, enkla och roliga tävlingar. Dessa kan med fördel arrangeras på vardagskvällar när sådana möjligheter finns.