Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Inledning

Metodik och arbetssätt

Det här är en sammanfattning av hur Säsongs- och tävlingsplanering (STP) 2025–2028 har tagits fram. Fredrik Lundin har varit projektledare och simsverige har bjudits in och varit delaktiga, och de kunde anmäla sig via en intresseanmälan under november 2022. Det var ett stort engagemang från många som ville vara med och påverka, vilket resulterade i att en styrgrupp och flera projektgrupper bildades, med sammanlagt 42 personer.

Under 2023 höll arbetsgrupperna ett flertal antal möten där de följde kärnvärdena trygg i rummet, transparens och öppenhet samt att vi är alla ambassadörer för Svensk Simidrott och STP. Arbetsgrupperna utgick från tidigare utvärderingar av STP och Svensk Simidrotts värdegrund, strategi 2025. De använde också de vägledande principer som stödde dem i att ta fram idéer och fatta beslut. Två genomarbetade versioner av en samlad STP har tagit fram, som sedan fungerade för vidareutveckling och nya revideringar.

Under 2023 arrangerades flera träffar och möten för att informera och resonera kring Säsongs- och tävlingsplanering (STP) 2025–2028 aktuella läge. Bland dessa fanns till exempel januarikonferensen för förbundspersonal och distriktsstyrelser, Simidrottsforum för föreningar, distrikt och ledare, och Coaches corner för tränarna. Utöver hölls digitala möten som var öppna för distrikt och övriga intresserade.

En remiss fanns tillgänglig för distrikt, föreningar och övriga intresserade den 20 november - 10 december 2023. Utifrån remissvaren togs ett nytt varv av utveckling och revidering utfördes.
I mars 2024 togs beslut av Svensk Simidrotts styrelse att godkänna Säsongs- och tävlingsplanering 2025–2028 och arbete med att implantera och förbereda påbörjas.

Strategiska område, värdegrund, strategi 2025 och vägledande principer

Dokumentet förhåller sig till Svensk Simidrotts värdegrund, strategi 2025 och det som arbetsgruppen omvärld/forskning tagit fram kring de vägledande principerna som utgick utifrån en vetenskaplig syn och studier. Nedan presenteras i punktform kortfattat det som knyts an till säsong- och tävlingsplanering.

Svenska Simidrotts inkluderings- och mångfaldsplan har ska beaktas i arbetet med STP i olika nivåer och i beslut. Ramarna och riktlinjerna i planen gäller såväl förbund, som distrikt och föreningar, och ska hjälpa organisationerna i ett förbättrat mångfalds- och inkluderingsarbete.

Svensk Simidrotts värdegrund

Svensk Simidrott har en gemensam värdegrund som utgår från Riksidrottsförbundets värdegrund. Värdegrunden representerar de grundläggande värderingarna som en organisation ska efterleva. Den ska vara vägledande för alla beslut som tas och grunden för vår verksamhet inom Svensk Simidrott, så också i arbetet med STP. Mer om det finns att läsa via Värdegrund | SVENSK SIMIDROTT

Strategiska område och vision mål kopplat till Strategi 2025

• Simidrott i världsklass
• ”Fler börjar och stannar kvar i vår verksamhet där alla utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och kan välja att simidrotta för att det är roligt, för att må bra och för att satsa och nå yttersta eliten.”
• Svensk Simidrott har nått fler framgångar internationellt och skapat en bredare nationell elit i respektive simidrott.
• Tränings- och tävlingsverksamhet samt mötesformer anpassas efter allas förmåga och möjlighet att delta.
• Svensk Simidrotts verksamhet och organisation möter omvärldens krav på förändring och utveckling.

Vägledande principer:

Dessa togs fram av medlemmarna i STP arbetsgruppen Omvärld och forskning.
• Simidrott för alla. Fler simmare, och flera ska vara kvar längre
• Jämbördig konkurrens & färdighetsnivå.
• Fokus på den individuell utvecklingen.

Övergripande syfte och mål med säsongs- och tävlingsplanering

Innehållet ska ligga till grund för all nationell säsongs- och tävlingsplanering perioden 2025–2028 samt som stöd till distrikten och föreningar. Syftet är att en klar och tydlig planering med ett fast innehåll ska finnas för att säkerställa en god långsiktighet och framförhållning.

Optimering av Säsongs- och tävlingsplanering

På tävling är det viktigt att fokusera på lärandet och den individuella prestationen och utvecklingen, inte bara på tävlingsresultaten. Tävlingar är ett sätt att mäta och utvärdera genomförd träningen, vilket som ger återkoppling på vad som kan förbättras eller förändras inför nästa träningsfas. Perioden börjar i augusti/september och slutar i juli, vilket är liknande skolans läsår.

Säsongs- och tävlingsplanering (förbunds- och distriktstävlingar samt inbjudningstävlingar tillsammans) i Sverige ska erbjuda alla simmare, oavsett ålder och färdighetsnivå, tävlingar som är stimulerande och utvecklande.

Med en genomtänkt periodisering för målgruppen planeras träning och tävling med hänsyn till vilo- och återhämtningsperioder. Rekommendation till distrikt och föreningar är att erbjuda parallelltävlingar med syftet att fler simmare erbjuds tävla med jämbördig konkurrens vid samma period som det nationella mästerskap vilket leder till att träningsprocessen underlättas i föreningen och i träningsgruppen.

Det kommer att finnas prioriterade paratävlingar, andra än förbundstävlingar. På dessa tävlingar kommer klassificering av parasimmare att genomföras. Distrikten uppmanas att planera tävlingar för yngre parasimmare, antingen inom respektive distrikt eller i samarbete med närliggande distrikt.

Harmoniserade övergångar

Svensk Simidrott vill synkronisera övergången från barn till ungdomsidrott med den Säsongs- och tävlingsplaneringen på ett så bra sätt som möjligt, så även övergången till vuxensimidrott.

Karriär- och tävlingsplanering från ungdomsåren

I samband med diskussioner under framtagningen av STP 2025–2028 så återkom medlemmarna i arbetsgrupperna ofta till hur vi inom svensk simning på bästa sätt kan stimulera till bäst gynnsamt antal tävlingsdagar och tävlingsstarter per individ utan att tappa tävlingserfarenhet.

Viktiga bakomliggande faktorer som har belysts är en variation av stimulans beroende på faktorer som boendeplats, simidrott, ålder och tävlingsnivå som inbjudningstävlingar, distriktstävlingar, nationella och internationella mästerskap samt landslagsuppdrag.

Tävlingsplanering och tävlingsval är främst en samverkan mellan tränaren och simmaren. Detta görs med utgångspunkt i varje individs mål, behov för mest gynnsam utveckling och återhämtning, samt en överensstämmelse med STP:s vägledande principer. En individuell utvecklingsplan och en holistisk syn på simmarens välmående framhålls som viktiga komponenter för att möta kort- och långsiktig stimulans.

Det ska finnas en acceptans för att avstå eller prioritera tävlingar med jämbördig konkurrens, i det rika utbudet av tävlingar i Sverige för ungdomssimmare. Det är viktigt att skapa en balanserad strategi för tävlingsplanering för att säkerställa en hållbar och givande karriär för varje individ.

Nationella utbildningshelger

Dessa helger nyttjas till utbildningsinsatser på nationell nivå som har målsättning att tillsammans kunna möta ett utbildningsbehov för samtliga ledare/tränare inom alla verksamheter (simning, inklusive parasimning, och simning i öppet vatten). Dessa helger ges tävlingssanktion och resultat från tävlingar kommer att läsas in i databasen Tempus. Undantaget är den helg som svenska tränarkonferensen hålls (vecka 37) i september, jämna år, då sanktioneras inga tävlingar.

Distrikten rekommenderas att ta fram egna utbildningshelger som kan nyttjas till utbildningsinsatser eller konferenser, för distriktets räkning.

Lärdomar & justeringsmodell - systematiskt utvärdera och förbättra

Modellen består av fyra steg: planera, genomföra, följa upp och justera. Genom att följa modellen kan vi lära sig av sina erfarenheter, identifiera vad som fungerar bra och vad som behöver förändras, samt anpassas efter nya förutsättningar och behov. Säsong- och tävlingsplanering justeras av Sportchef och Koordinator simning i samråd med förbundskaptener, verksamhetsutvecklare och ungdoms- och juniorutvecklare simning.

justeringsmodell

Framtagning av rutiner för utvärdering och statistik

Beskriver hur vi mäter och analyserar systemets statiska egenskaper. Målet är att visa hur systemet är stabilt och pålitligt på ett klart och sakligt sätt. I början av varje år (kvartal 1) sker en översyn centralt gällande den nationella statistiken. En utvärdering av åren 2025 och 2026 sker kvartal 1 2027, detta ska fungera som underlag inför STP arbetet gällande åren 2029 – 2032.

Regler, Mästerskaps- och rekordbestämmelser

Regler simidrotterna | SVENSK SIMIDROTT
Mästerskaps- och rekordbestämmelser | SVENSK SIMIDROTT