Gå till innehåll
Distrikt Västsvenska

Beskrivning av idrotten

Som att springa 1500 meter, men tillbringa större delen av din prestation upp och ner i vatten – utan möjlighet att andas. Och samtidigt inte få visa ett spår av din trötthet eller smärta från mjölk­syran. Så känns kroppen under ett konstsimprogram, den oslagbara kombinationen av simning, dans och gymnastik.

Så här tävlar du

Det finns fem olika tävlingsfor­mer inom konstsim: solo, par, mixat par, lag och fri kombination. Solo innebär att konstsimmaren en­sam genomför sitt musikprogram, medan par innebär att två simmare synkroniserar sitt program. Sedan 2015 finns även tävlingsformen mix­at par, där en kvinna och en man gör sitt musikprogram tillsammans. I ett lagprogram deltar upp till åtta simmare. Detta ställer förstås extra höga krav på synkronisering och att ligga rätt i position, men ger också stora möjligheter att skapa häp­nadsväckande formationer och att kasta en eller flera lagmedlemmar flera meter upp i luften. Detsamma gäller tävlingsformen fri kombina­tion, men med skillnaderna att man här är upp till tio simmare i laget och att musikprogrammet måste innehålla såväl solo-, par-, trio- som lagmoment.

Tekniska och fria program

Som junior, senior och masterssimmare tävlar du i både tek­niska och fria musikprogram. I det tekniska programmet måste konst­simmaren utföra ett antal utslagsgi­vande tekniska moment (ben- och armrörelser) i en förutbestämd ordning. För fria program finns det inga liknande krav på innehåll. Istället är det upp till utövare, tränare och koreografer att använda sin krea­tivitet och skriva ett program drar nytta av konstsimmarens unika styrkor. Det är ofta bra att koreo­grafin utrycker ett visst tema eller att simmarna genom sitt musikpro­gram försöker berätta en viss his­toria eller förmedla en känsla. Ofta väljer utövarna att förstärka det valda temat genom specialsydda baddräkter, håruppsättningar och sminkning.

Barn och ungdomar

För de yngre gäller delvis andra regler. I dessa åldersgrupper ersätts de tekniska programmen av så kall­ade figurtävlingar. Figurer är en typ av tekniska moment där konstsim­maren ensam utför en serie förut­bestämda positioner, rörelser och övergångar framför en domarpanel utan musik. Figursimningar ställer således stora krav på god kropps­kontroll, styrka och vighet och syf­tar till att utveckla simmarnas tek­niska skicklighet. Vid figursimningar måste alltid svart baddräkt och vit badmössa användas.

Så är tävlingsdagen

Det tillhör konstsimmarens var­dag att gå upp tidigt på morgonen, förberedelsetiden inför tävling är lång. Dagen brukar börja med att håret sätts upp i en hård knut på huvudet. Därefter appliceras smält gelatin i håret med en pensel för att håret ska ligga på plats under tävlingarna. Ofta används också en huvudprydnad som matchar täv­lingsbaddräkten.

Vid uppvärmning går utövare och tränare igenom musikprogram och figurer. Uppvärmningen är mycket viktig, inte minst för att undvika skador då explosiva rörelser och stor vighet är viktiga för att uppnå höga domarpoäng. Innan konstsim­maren gör sin entré sätts näskläm­man på plats. Själva programmet kan nämligen liknas vid att springa 1500 meter där stora delar av programmet utförs upp och ner i vattnet … Utan möjlighet att andas. Lägg därtill att du inte får visa ett spår av trötthet eller smärta från mjölksyran.

Så bedöms insatsen

Vid tävling bedömer upp till 15 domare utövarnas prestationer på en skala mellan 0 och 10, där 10 är den högsta poängen. Domarna är uppdelade i flera paneler som poängsätter olika aspekter av mu­sikprogrammet. Domarnas fokus skiljer sig också åt beroende på om det är tekniska eller fria program, ett soloprogram eller lag etcetera.

Generellt sett innehåller dock ett bra musikprogram en kombination av tekniskt skicklighet (exempelvis svårighetgrad och synkronisering) och artistiskt intryck (exempelvis koreografi och musiktolkning). Den totala poängen för ett musik­program beräknas genom att den högsta och lägsta poängen i varje domarpanel räknas bort varefter man räknar ett genomsnitt av res­terande poäng. Poängberäkning­en av figurer fungerar på samma sätt som för musikprogram, men här tittar domarna uteslutande på teknisk skicklighet.

Publicerad: 2023-03-27

Senast uppdaterad: 2023-03-27

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -