Gå till innehåll
Svensk Simidrott

206 Föreningsbyte

För simidrottare, som deltagit – representerande svensk förening – i av SSF sanktionerad tävling, och som därefter önskar göra föreningsbyte gäller följande. För simidrottare enligt a)-c) börjar övergångsperioden löpa från det att såväl blankett som i förekommande fall registrering-savgift inkommit till SSF.

a) Simidrottare som under kalenderåret är högst 11 år och som deltagit i en sanktionerad tävling under den senaste 12-månadersperioden.

 • Anmälan på blanketten ”Anmälan om föreningsbyte”.
 • Ingen registreringsavgift.
 • Övergångsperiod 30 dagar, dock för vattenpolospelare 14 dagar.

b) Simidrottare som under kalenderåret är 12 år eller äldre och som deltagit i en sanktionerad tävling under den senaste 12-månaders-perioden.

 • Anmälan på blanketten ”Anmälan om föreningsbyte”.
 • Gällande registreringsavgift ska inbetalas.
 • Övergångsperiod 30 dagar, dock för vattenpolospelare 14 dagar.

c) Simidrottare som under den senaste 24-månadersperioden, men inte under den senaste 12-månadersperioden, deltagit i en sanktionerad tävling.

 • Anmälan på blanketten ”Anmälan om föreningsbyte” (simning), alternativt Anmälan på blanketten ”Försäkran om uppehåll i represen-tation” (övriga simidrotter).
 • Ingen registreringsavgift.
 • Övergångsperiod 7 dagar.

d) Simidrottare som tidigare, men inte under den senaste 24-månadersperioden, deltagit i en sank tionerad tävling.

 • Anmälan på blanketten ”Försäkran om uppehåll i representation”.
 • Ingen registreringsavgift.
 • Ingen övergångsperiod.

Under övergångsperioden representerar simidrottaren sin gamla förening i tävling m.m. Görs anmälan om föreningsbyte under löpande övergångsperiod börjar ny period att löpa först sedan den förra gått ut.

Vattenpolospelare får vid ändrad representation enligt punkterna a) och b) senare än tre månader före första finalmatchen i ett nationellt mästerskap inte delta i den nya föreningens representationslag i resterande sanktionerade matcher det spelåret.

Representation för utländsk förening inskränker inte rätten att representera svensk förening.

Publicerad: 2022-09-15

Senast uppdaterad: 2022-11-14

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -