Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Lärgruppsmaterial

Lärgupper kan ni arrangera både inom föreningen och distriktet, med fördel tillsammans med RF/SISU & er Utvecklingskonsulent samt utifrån nedan lärgruppsmaterial.

Till hösten 2023 kommer vi även att bjuda in till vår första centrala lärgruppsträff, då kopplat till frisimsteknik. Inbjudan kommer inom kort.
Deltagande vid 3st sådana lärgruppsarrangemang kommer du på sikt kunna tillgodoräkna likt en meritgrunande aktivitet för din tränarlicens.

Framtagna lärgruppsmaterial

Skriv tabellbeskrivning här

För föreningsledare

för tränare

Tips på ledarrekrytering Word, 978.9 kB.

Frisimsteknik Word, 265 kB.

Behålla ledare Word, 630.2 kB.

Ryggsimsteknik Word, 267.1 kB.

Motivera ideella Word, 262.9 kB.

Fjärilsimsteknik Word, 266.8 kB.

Styrelsebygge & Valberedning Word, 325.5 kB.

Motivation i dessa tider Word, 256.4 kB.


Minisimsverksamhet Word, 282.4 kB.


Träningsplanering Word, 268.1 kB.


Simidrott - mer för fler Word, 275.7 kB.

Fler lärgruppsmaterial kommer inom kort, har ni önskemål på sådana tema hör av er till utbildning@svensksimidrott.se

Stöd för genomförande av en lärgrupp

Vad är en lärgrupp?
Det är en verksamhetsform inom folkbildningen som används när din förening – styrelse, tränarkollegor och/eller träningsgrupp vill lära något nytt och utvecklas tillsammans. Lärgruppens grund är själva samtalet och ska skapa möjligheter för utbyte av erfarenheter, olika perspektiv och upplevelser. Det är därför viktigt att deltagarna känner sig hörda, sedda och respekterade, vilket i sin tur kan skapa förutsättningarna för meningsutbyte, gemenskap och delaktighet.

Som utgångspunkt till en lärgrupp kan man ha framtagna underlag och material från Svenska Simförbundet och SISU Idrottsutbildarna i olika ämnen. Materialet kan ex. bestå av böcker, filmer, samtals- & diskussionsunderlag.

https://www.sisuidrottsutbildarna.se/Viarbetarmed/Folkbildningipraktiken/largruppochlargruppsledare/

För vem är lärgrupper till för?

En lärgrupp riktar sig till styrelse, ledare, tränare, föräldrar eller utövare och kan i stort sett utgå ifrån vilket tema som helst. Det kan handla om att arbeta med vision och mål, värdegrundsfrågor, mat och träning, mental träning med mera. Det viktiga är att temat är meningsfullt för er grupp och skapar ett engagemang. En lärgrupp kan genomföras när och var som helst, antingen i anslutning till något av era planerade möten eller under flera helt separata träffar.

Varför ska vi genomföra lärgrupper?

Ett lärgruppsupplägg är ett genomarbetat upplägg som är ett av RF-SISU distrikten uppdrag. Det är ett enkelt strukturerat sätt för att gemensamt arbeta med och utveckla viktiga frågor. Genom att använda sig av lärgruppen struktur kan RF-SISU distrikten genom folkbildningsanslaget bidra med visst stöd till genomförandet av en lärgrupp, ex. kostnader för material, hyrd lokal, studiebesök eller expertmedverkan. Lärgruppstimmarna är även en grund till årliga ekonomiska stöd till både förening, distrikt och förbund. Kontakta gärna ditt RF-SISU distrikt så berättar de mer om hur ett samarbete kan se ut - https://www.sisuidrottsutbildarna.se/Omoss/varadistrikt/

Vem kan leda en lärgrupp?

Alla kan vara lärgruppsledare! Din uppgift som lärgruppsledare är främst att vara samordnande för gruppen och se till att alla kommer till tals. Ta hjälp av gruppen för att komma överens om hur, när och i vilka kanaler ni kommunicerar under det att lärgruppen pågår.

Ledord för dig som lärgruppsledare

Lyssna

Våga var nyfiken alla i gruppens idéer och erfarenheter. Visa engagemang och intresse, för att möta alla gruppens deltagare med respekt

Fråga

Ställa öppna frågor för att få igång samtalet, frågor som börjar med – Varför, När, Var, Vad, Hur och Vem.

Styr

så att samtalet kommer vidare samt att alla kommer till tals

Strukturera

följ den struktur ni satt upp för era möten och samtal

Summera & dokumentera

summera varje träff och säkerställ att varje tillfälle dokumenteras och stäms av och delas med alla deltagare

Ni kan läsa mer om lärgruppsledare och hitta stöd på:

- https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisuiu/tranare/idrottens-utbildare/utbildnings-for-largruppsledare/

- https://www.sisuidrottsutbildarna.se/globalassets/sisu-idrottsutbildarna/stod-och-verktyg/largruppsledare/handledning-largruppsledare-digital.pdf

- https://www.sisuidrottsutbildarna.se/globalassets/sisu-idrottsutbildarna/stod-och-verktyg/samtalsunderlag/largruppsledare/att-leda-en-largrupp.pdf?w=900&h=900

Hur kan ett lärgruppsupplägg se ut?

  1. Ni har hittat ett ämne/område som är aktuellt för er att diskutera och arbeta med för att utveckla, hitta underlag & material för just detta ämne/område. Alla som ska vara med tagit del av det identifierade underlaget & materialet.
  2. Första träffen – Uppstart, gå laget runt för att skapa ett gemensamt utgångsläge. Gå igenom lärgruppens syfte och mål, samt sätt dessa ramar och roller. Ge tid till personliga reflektioner, diskussion både i mindre grupper och i storgruppen. Avsluta med att summera träffen och att sätt en plan för fortsatt arbete.
  3. Andra och ev fler träffar – Börja med att se tillbaka på föregående träff, följ upp och utvärdera det eventuella arbetet sedan dess. Fortsätt träffen enligt första träffens upplägg som nu tar avstamp ifrån en annan plats och då också ger er möjlighet att komma än längre i era diskussioner och planer.
  4. Sista träffen – börja likt tidigare träffar, avsluta med att sätt en långsiktig planering samt summera denna lärgrupp och dess arbete i sin helhet. Vilka slutsatser kan ni dra?

Hur registrerar jag en lärgrupp?

Detta görs i Idrottonline (IOL), ni ska där fylla i hur många gånger ni träffats (sammankomster) samt under hur lång tid. Redovisningen är en förutsättning för att få tillgång till det stöd som SISU erbjuder.

Här kan du får hjälp med hur du gör denna registrering - https://utbildning.sisuforlag.se/sisuiu/tranare/idrottens-utbildare/utbildnings-for-largruppsledare/largruppsledaren/redovisningen/

Publicerad: 2022-08-12

Senast uppdaterad: 2024-05-13

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -